Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida

Kvarnbergsterrassen

Ortofoto Kvarnbergsterrassen

Den nya bebyggelsen som planeras på Kvarnbergets norrsluttning erbjuder en möjlighet att skapa nya värden i Gustavsberg med spännande topografi och ett attraktivt läge mittemot den nya stadsparken.

Status i planarbete

Nytt start-PM för Kvarnbergsterrassen har godkänts 2018-01-25 av kommunstyrelsens planutskott. Planarbetet återupptas och samråd planeras till vintern 2018/2019.

Markanvisningstävling

Markanvisningstävlingen för Kvarnbergsterrassen genomfördes mellan den 16 juni och 2 oktober 2017. Gestaltning har varit i stort fokus och inkomna anbud har utvärderats och poängsatts utifrån tre teman; social och ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet samt gestaltning. Vinnande anbud blev Oscar Properties, se pressmeddelandelänk till annan webbplats. Markanvisningen innebär att bostadsbebyggelse med hög kvalité i ett centralt läge med goda kommunikationer skapas.

Klicka här för mer information och illustrationer från markanvisningen.

 

Preliminär tidplan för projektetSommaren 2017

Markanvisningstävling

Våren 2018

Planarbete återupptas

Våren 2019

Samråd

Våren 2020

Granskning

Vintern 2020/2021

Antagande

Bakgrund

2008 antog kommunstyrelsen ett start-PM för området. Förslaget till detaljplan för Kvarnbergsterrassen var ute på samråd under våren 2011. I januari 2012 beslutade kommunstyrelsen att anvisa marken på Kvarnbergets norra sluttning. I slutet av 2012 konstaterades dock att den trafiklösning som legat till grund för detaljplanen för Kvarnbergsterrassen skulle innebära stora köbildningar med dålig framkomlighet för bussar som följd. Detaljplanearbetet inväntade därför utredningar om andra trafiklösningar.

Nytt start-PM för Kvarnbergsterrassen antogs av kommunstyrelsens planutskott 2015-03-25. En ny trafikprincip ”Stadsgatunätet” antogs 2015 och den innebar också stora förändringar i förutsättningarna för bebyggelsestrukturen och parken. I och med de nya förutsättningarna och att det tidigare markanvisningsavtalet upphörde, genomfördes en ny markanvisningstävling mellan den 16 juni och 2 oktober 2017 där gestaltning var i stort fokus. Oscar Properties vann tävlingen och nytt start-PM, anpassat efter det vinnande förslaget, framfördes till KSPU i januari 2018 och godkändes 2018-01-25.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta Erik Melin via kontaktcenter 08-570 470 00 eller mejla erik.melin@varmdo.se

Nyheter

Process

Startskede

Start-PM godkändes 2015-03-02 av kommunstyrelsens planutskott.

Samråd

På gång.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Utställning

Utställning har ännu inte skett.

Antagen

Antagning har ännu inte skett.

Laga kraft

Laga kraft har ännu inte skett.

Genomförande

Genomförande har ännu inte skett.