Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida

Strandvik

Arkitektskiss

Strandvik är pärlan vid vattnet där invånarna träffas till bland annat Valborgsmässofirande. Parken är en viktig träffpunkt och en del av ett sammanhängande parkstråk genom hela centrala Gustavsberg. Området är även viktigt för båtlivet med många bryggor och båtupplag.

Fabrikens historia ska fortfarande vara avläsbar för nya invånare och besökare. Omvandlingen ska göra stadsdelen till en integrerad del av centrala Gustavsberg med en stärkt koppling mot centrum.

Aktuellt

Sedan detaljplanen vann laga kraft arbetar kommunen med att ta fram projekteringshandlingar för de olika delprojekten som kommunen ansvarar för. Dessa är Ombyggnad av Gamla Skärgårdsvägen, Strandvikparken-Ekedalsvägen och Strandpromenaden. För byggnationen av bostäder ansvarar JM.

Ombyggnad av Gamla Skärgårdsvägen

Ombyggnationen omfattar ny samt flytt av busshållplats, breddning av gång- och cykelbana samt ny korsning mellan Gamla Skärgårdsvägen och Höjdhagsvägen.

Preliminär tidplan

 • Projektering pågår.
 • Upphandling av entreprenad planerad till kvartal tre 2017.
 • Planerad byggstart kvartal fyra 2017.

Parken - Ekedalsvägen

Strandvikparken ska rustas upp med nya och bredare gångvägar. Tillgängligheten till strandområdet ska förbättras. Sittplatser, planteringar med mera tillkommer. Dagvatten ska delvis gå i öppna dammar/diken genom parken och dessa ska också utformas med växter och dämmen. Belysning och parkeringsplatser längs Ekedalsvägen ska också rustas upp.

Preliminär tidplan

 • Projektering pågår.
 • Upphandling av entreprenad planerad till kvartal tre 2017.
 • Planerad byggstart kvartal fyra 2017.

Utbyggnad av strandpromenad

Strandpromenaden kommer att gå längs Farstavikens norra strand. Promenaden utgörs av träbryggor eller grusvägar, förutom ett kortare parti förbi båtupplaget där befintlig gång- och cykelväg får nyttjas. Längs strandpromenaden kommer det att finnas solbrygga, grillplats och sittplatser.

Preliminär tidplan

 • Projektering pågår. Den del av strandpromenad utanför planområdet, mot Kalsongberget, projekteras samtidigt som resterande inom planområdet.
 • Upphandling av entreprenad planerad till kvartal tre 2017.
 • Planerad byggstart kvartal fyra 2017.

Byggnation av seniorbostäder

Runt villa Strandvik tillskapas cirka 50 nya lägenheter i flerbostadshus. De nya flerbostadshusen består av två byggnadstyper. Närmast villa Strandvik placeras två lägre huslängor, en på vardera sida. Längorna ligger i suterräng och är två våningar mot vägen och tre våningar mot parken. Utanför de lägre längorna placeras högre punkthus. Punkthusen består av två byggnadskroppar som är något förskjutna från varandra och tre till fyra våningar höga samt en suterrängvåning.

Preliminär tidplan

 • Projektering av bostäder och kvartersmark pågår.
 • Planerad säljstart hösten 2017 för Seniorgårdens VIP-kunder.
 • Planerad byggstart kvartal ett 2018.

För att få mer information och lämna intresseanmälan för boende i Strandvik hänvisar kommunen till Seniorgårdens hemsida>> länk till annan webbplats

Syftet med att planlägga området är att säkra den allmänna tillgängligheten till marken vid vattnet och den nuvarande parken samt verka för ett bevarande att Villa Strandvik. Strandvik ska även i framtiden vara pärlan vid vattnet och en viktig träffpunkt för Värmdös medborgare.

Tidigare

Detaljplanen

2016-09-08 vann detaljplanen för Strandvik (D224) laga kraft.

Laga kraft betyder att det nu är möjligt att bygga de cirka 60 nya bostäderna i och omkring Villa Strandvik samt att kommunen kan påbörja en upprustning och förbättring av park och strandpromenad. Förberedande arbete kommer nu att starta både hos kommunen och hos byggherren.

Förslaget i korthet

Den gröna och lummiga karaktären ska bevaras och utvecklas med promenadstråk längs havsviken. Detaljplanen möjliggör att cirka 60 nya bostäder kan byggas i området, inklusive nya bostäder i den befintliga villan Strandvik som ska rustas upp och skyddas. I planområdet finns förutom villa Strandvik befintlig bebyggelse som till största del ska bevaras och skyddas i detaljplanen. Planförslaget medför att parken förbättras och att en strandpromenad anläggs, med trevliga platser för vila och utblick över viken. Planen föreslår vidare att, i enlighet med 7 kap 15 § MB, upphäva strandskyddet inom kvartersmark i enlighet med vad som bedöms vara särskilda skäl i strandskyddslagstiftningen.

Bakgrund

År 2008 beslutade kommunstyrelsen ett detaljplanelägga området kring villa Strandvik och 2009 upprättades ett program för detaljplan och programsamråd hölls. Synpunkter från programsamrådet har sammanfattats och ligger till grund för en fördjupad inriktning för planeringen av centrala Gustavsberg, som godkändes under hösten 2010.

Detaljplanearbetet för Strandvik påbörjades 2006 men stannades av i väntan på att programarbete och övrig planering för centrala Gustavsberg skulle färdigställas. Detaljplanearbetet för Strandvik återupptogs igen 2011.

Detaljplaneförslaget var ute på samråd hösten 2012 och samrådsmöte hölls på kommunhuset. Mellan den 12 maj och 9 juni 2015 ställdes detaljplanen ut för utställning. Öppet hus hölls på kommunhuset i samband med utställningen där kommunens tjänstemän, exploatör och arkitekt närvarande för att svara på eventuella frågor. Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen planutskott den 28 oktober, 9 november av kommunstyrelsen och av kommunfullmäktige den 25 november 2015. Protokollet med antagandebeslut anslogs på kommunens anslagstavla 2015-12-08. Detaljplanen vann laga kraft den 8 september 2016.

Processen

Detaljplanen tas fram med normalt förfarande och enligt ÄPBL 1987:10.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Emilie Hellström via kontaktcenter 08-570 470 00 eller via e-post till emilie.hellstrom@varmdo.se.

Nyheter

Process

Startskede

Start-PM fastställdes av kommunstyrelsen 2006-05-12.

Laga kraft

Detaljplanen (D224) vann laga kraft 2016-09-08.

Genomförande

På gång.