Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida

Strandvik

Arkitektskiss

Strandvik är med närheten till vattnet och parken platsen där invånarna träffas för bland annat Valborgsmässofirande. Parken är en viktig träffpunkt och en del av ett sammanhängande parkstråk genom hela centrala Gustavsberg. Området är även viktigt för båtlivet med bryggor och båtplatser.

Fabrikens historia ska fortfarande vara avläsbar för nya invånare och besökare. Omvandlingen ska göra stadsdelen till en integrerad del av centrala Gustavsberg med en stärkt koppling mot centrum.

Aktuellt

Sedan detaljplanen för Strandvik vann laga kraft har kommunen arbetat med att ta fram projekteringshandlingar för de olika delprojekten som kommunen ansvarar för. Dessa är Ombyggnad av Gamla Skärgårdsvägen, Strandvikparken-Ekedalsvägen och Strandpromenaden. För byggnationen av bostäder ansvarar Seniorgården AB. Samtliga projekteringar är nu genomförda och entreprenaden för Gamla Skärgårdsvägen och Seniorgårdens seniorbostäder pågår

 • Utbyggnaden av parken och ombyggnationen av Ekedalsvägen kommer att påbörjas hösten 2018

Se mer specifik information för de olika projekten nedan under respektive rubrik.

Ombyggnad av Gamla Skärgårdsvägen

Ombyggnationen omfattar ny samt flytt av busshållplats, breddning av gång- och cykelbana samt ny korsning mellan Gamla Skärgårdsvägen och Höjdhagsvägen. Höjdhagens södra busshållplats görs om till en "stopphållplats", medan den norra busshållplatsen kommer att se ut som befintlig hållplats gör idag.

R&R Markentreprenad vann upphandlingen av entreprenaden av Gamla Skärgårdsvägen som påbörjades januari 2018. Ombyggnationen kommer pågå till hösten 2018. Först planeras en ombyggnation av muren invid Villa Strandvik och sedan en ledningsomläggning. Efter det kommer cykelbanan att anläggas. Detta innebär att en del av Gamla Skärgårdsvägen kommer att vara enfilig och styras med trafikljus under en viss tid.

Preliminär tidplan

 • Projektering genomförd.
 • Entreprenör upphandlad.
 • Byggstart våren 2018.
 • Planeras vara klart sen höst 2018.

Byggnation av seniorbostäder

Seniorgården har påbörjat byggnationen med att hägna in byggområdet och fälla träd. Träden som fälls är i överenskommelse med kommunen och plantering av många nya träd kommer att ske under projektets slutfas, se situationsplanen nedan. Byggnadsarbetena kommer att pågå fram till inflyttningarna som planeras ske vintern 2019/2020. Villa Strandvik kommer varsamt att renoveras och byggas om till bostäder.

 

Arkitektskiss

Preliminär tidplan

 • Projektering av bostäder och kvartersmark genomförd.
 • Byggstart våren 2018 med markarbeten februari till april.
 • Tillträde vintern 2019 och våren 2020.

För att få mer information och lämna intresseanmälan för boende i Strandvik hänvisar kommunen till.

Seniorgårdens hemsida>> länk till annan webbplats

Parken & Ekedalsvägen

Strandvikparken ska rustas upp med nya och bredare gångvägar. Tillgängligheten till strandområdet ska förbättras. Sittplatser, planteringar mm tillkommer. Dagvatten ska delvis gå i öppna dammar/diken genom parken och dessa ska också utformas med växter och dämmen. Belysning och parkeringsplatser längs Ekedalsvägen ska också rustas upp.

Preliminär tidplan

 • Projektering genomförd.
 • Entreprenör upphandlad (R & R markentreprenad AB)
 • Byggstart hösten 2018
 • Planeras att vara klart hösten 2019.


Utbyggnad av strandpromenad

Strandpromenaden kommer att gå längs Farstavikens norra strand. Promenaden utgörs av träbryggor eller grusvägar, förutom ett kortare parti förbi båtupplaget där befintlig gång- och cykelväg får nyttjas. Längs strandpromenaden kommer det att finnas solbrygga, grillplats och sittplatser.

Snart kommer sanering att påbörjas i parken vilket kommer att ge försämrad framkomlighet för de som vanligen rör sig i parken. Kommunen och Seniorgården kommer försöka att främja framkomlighet till Gustavsbergs båtklubb för att båtägare ska kunna nå sina respektive bryggor.

Preliminär tidplan

 • Projektering genomförd. Den del av strandpromenad utanför planområdet, mot Kalsongberget, har projekterats samtidigt som resterande strandpromenad inom planområdet och kommer att genomföras samtidigt.
 • Upphandling av entreprenad planerad till våren 2018.
 • Planerad byggstart i början av sommaren 2018.
 • Planeras att vara klart till hösten 2019.

Tidigare

Detaljplanen

2016-09-08 vann detaljplanen för Strandvik (D224) laga kraft.

Laga kraft betyder att det nu är möjligt att bygga de cirka 60 nya bostäderna i och omkring Villa Strandvik samt att kommunen kan påbörja en upprustning och förbättring av park och strandpromenad. Förberedande arbete kommer nu att starta både hos kommunen och hos byggherren.

Förslaget i korthet

Den gröna och lummiga karaktären ska bevaras och utvecklas med promenadstråk längs havsviken. Detaljplanen möjliggör att cirka 60 nya bostäder kan byggas i området, inklusive nya bostäder i den befintliga villan Strandvik som ska rustas upp och skyddas. I planområdet finns förutom villa Strandvik befintlig bebyggelse som till största del ska bevaras och skyddas i detaljplanen. Planförslaget medför att parken förbättras och att en strandpromenad anläggs, med trevliga platser för vila och utblick över viken. Planen föreslår vidare att, i enlighet med 7 kap 15 § MB, upphäva strandskyddet inom kvartersmark i enlighet med vad som bedöms vara särskilda skäl i strandskyddslagstiftningen.

Bakgrund

År 2008 beslutade kommunstyrelsen ett detaljplanelägga området kring villa Strandvik och 2009 upprättades ett program för detaljplan och programsamråd hölls. Synpunkter från programsamrådet har sammanfattats och ligger till grund för en fördjupad inriktning för planeringen av centrala Gustavsberg, som godkändes under hösten 2010.

Detaljplanearbetet för Strandvik påbörjades 2006 men stannades av i väntan på att programarbete och övrig planering för centrala Gustavsberg skulle färdigställas. Detaljplanearbetet för Strandvik återupptogs igen 2011.

Detaljplaneförslaget var ute på samråd hösten 2012 och samrådsmöte hölls på kommunhuset. Mellan den 12 maj och 9 juni 2015 ställdes detaljplanen ut för utställning. Öppet hus hölls på kommunhuset i samband med utställningen där kommunens tjänstemän, exploatör och arkitekt närvarande för att svara på eventuella frågor. Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen planutskott den 28 oktober, 9 november av kommunstyrelsen och av kommunfullmäktige den 25 november 2015. Protokollet med antagandebeslut anslogs på kommunens anslagstavla 2015-12-08. Detaljplanen vann laga kraft den 8 september 2016.

Processen

Detaljplanen tas fram med normalt förfarande och enligt ÄPBL 1987:10.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Lukas Eliasson via kontaktcenter 08-570 470 00 eller via e-post till lukas.eliasson@varmdo.se

Nyheter

Process

Startskede

Start-PM fastställdes av kommunstyrelsen 2006-05-12.

Genomförande

På gång.