Talande webbLyssna

Skolskjuts

En skylt med vuxen som lämnar barn vid skolbuss och texten "SKOLSKJUTS".

Ett av de vanligaste färdsätten för skolskjuts är allmän linjetrafik (SL, Waxholmsbåt).

Vad är skolskjuts?

Med skolskjuts menas kostnadsfria resor som bekostas av kommunen mellan hemmet och den skolan eleven blivit grundplacerat i.

Skolskjuts:

 • Anordnas i anslutning till skoldagens början och slut.
 • Anordnas inte under lov.
 • Omfattas inte av resor till och från fritidshem/fritidsklubb.

Skolskjuts kan ske med:

 • Allmän linjetrafik (SL, Waxholmsbåt)
 • Särskild skolskjuts (inhyrd skolskjuts, taxi, båt, svävare)
 • Självskjuts

Vilka kan ansöka?

Elever som är folkbokförda i Värmdö kommun och går/ska börja i:

 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Gymnasiesärskola

Vem får skolskjuts?

Grundförutsättningen för att erhålla skolskjuts är att eleven är folkbokförd i Värmdö kommun.

Skolskjuts kan beviljas på grund av:

 • Avståndet till skolan
 • Trafikförhållanden
 • Funktionsnedsättning
 • Annan särskild omständighet

Vid val av annan skola än den Värmdö kommun har hänvisat eleven (grundplaceringsskola) kan skolskjuts anordnas om det inte innebär organisatoriska svårigheter eller en merkostnad för Värmdö kommun. Från och med 1 augusti 2018 gäller nya riktlinjer för skolskjutsen. De nya riktlinjerna hittar du i dokumenten i högerspalten.

Skolskjuts beviljas i normalfallet bara till och från skolan, inte till eller från fritidsverksamhet (undantaget vissa särskoleelever). Om du önskar säga upp fritidsplatsen i och med en skolskjutsansökan måste detta ske separat via e-tjänsten.

Läs mer om rätten till skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts

Inför varje nytt läsår ska du göra en ny ansökan om skolskjuts.

Senast publicerad: 2019-02-13